Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Галина Алексиева Янева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност: „Медицинска биология"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „Биология"
Кандидат:ас. Галина Алексиева Янева
Тема на дисертационния труд:Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в североизточна България"
Научни ръководители:  Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б, и доц. д-р Петко Пенков Маринов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-203/ 02.05.2018  г.
Председател Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б, – специалност „Ботаника", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, д.м, - специалност „Анатомия, хистология и цитология" – МУ ПловдивРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Цветанка Маринова, д.м.н. – специалност „Медицинска биология", СУ „Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен член Доц. Милка Аспарухова Нашар, д.ф. – специалност „Биохимия", МУ – ВарнаСтановище
Външен член Доц. Иван Илков Масларски, д.б. – специалност „Цитология, хистология на човека - обща и специална",
гр. Варна
Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. Йоана Киселова-Кънева, д.б. – специалност „Биохимия", МУ – Варна 
Външен член Доц. Димитър Емануилов Ковачев, д.м,. - специалност „Биология на човека" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2018 г. от 13:00 ч. в III-та аудитория (816) на Факултет Фармация.  ​ ​