Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Галя Михайлова Михайлова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 06.10.2020 г.​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма по специалността: „Биохимия"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат: ас. Галя Михайлова Михайлова
Тема на дисертационния труд: Скрининг и функционален анализ на нови анти-комплементни автоантитела в хода на системен лупус ериматодез"
Научен ръководител:  Доц. Мария Атанасова Раданова, д.б.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-253/ 20.07.2020 г.
Председател: Доц. Мария Атанасова Раданова, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Факултет „Фармация", Медицински университет-Варна Становище
Външен член Проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, д.м.н. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Ръководител на Катедра „Медицинска биология", Медицински университет – Пловдив Рецензия
Външен член  Проф. Илия Николов Илиев, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра „Биохимия и микробиология", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", Секция „Биохимия", гр. Пловдив Рецензия
Външен член Проф. Татяна Иванова Влайкова, д.б. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра "Медицинска химия и биохимия", Медицински факултет на Тракийския университет – Стара Загора Становище
Вътрешен член Проф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – професионално направление 4.3. Биологически науки, Катедра по „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Факултет „Фармация", Медицински университет-Варна             Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.10.2020 г. от 11:30 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​