Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Геновева Илиева Балчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 05.04.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Специалност:Терапевтична стоматология
Факултет:Дентална медицина
Първично структурно звено:Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат:д-р Геновева Илиева Балчева
Тема на дисертационния труд:„Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни аспекти"
Научни ръководители:  Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-109/ 28.02.2019 г.
Председател: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, д.м.н – ФДМ, МУ – София, гр. София;Рецензия
Външен член Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, д.м. – Катедра Обществено дентално здраве, ФДМ, МУ-София, гр. София;Рецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. – Катедра Консервативно зъболечение и Орална патология, ФДМ, МУ-Варна, гр.Варна;Становище
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. – Катедра Пародонтология и заболявания на оралната лигавица, ФДМ, МУ-Пловдив, гр. Пловдив;Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  19.04.2019 г. от 13:30 ч. в Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на Факултет „Дентална Медицина", МУ – Варна.