Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Валентинов Иванов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща хирургия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща и оперативна хирургия"
Кандидат:д-р Георги Валентинов Иванов
Тема на дисертационния труд:Инфламаторни предиктори за остър хирургичен корем при деца"
Научен ръководител: Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", МУ- Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-127/ 27.02.2018 г. и № Р-109-264/ 18.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. - специалност „Обща хирургия", МУ- ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Красимира Калинова Атанасова-Георгиева, д.м. - Катедра „Специална хирургия", Катедра „Специална хирургия"Рецензия
Външен членДоц. д-р Христо Иванов Шивачев, д.м. – специалност „Детска хирургия", УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов, СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н.- специалност „Обща хирургия", Ректор на МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Тома Петров  Пожарлиев, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МБАЛ „Доверие", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м. - специалност „Обща хирургия", МУ- Варна 
Външен членПроф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.– специалност „Хирургия", УМБАЛ „Св. Георги", гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.06.2018 г. (вторник) от 12.00 ч. в III–та аудитория „Проф. д-р Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД -
гр. Варна. ​ ​