Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Георги Николаев Вълчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 26.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Медицинска радиология и рентгенология (вкл. Използване на радиоактивни изотопи)"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"
Кандидат:д-р Георги Николаев Вълчев
Тема на дисертационния труд:„Класификация и подбор на образно дефинирани рискови фактори при невробластом"
Научен ръководител: Проф. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – специалност „Образна диагностика", МУ-Варна
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-112/ 12.01.2018  г.
ПредседателПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.  – специалност „Образна диагностика", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова, д.м. – специалност „Образна диагностика", МБАЛ „Токуда Болница София", гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)", МУ-ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Георги Василев Хаджидеков, д.м. – специалност „Образна диагностика", СУ „Св. Климент Охридски"Становище
Външен членДоц. д-р Веселка Василева Стойнова, д.м. – специалност „Образна диагностика", СУ „Св. Климент Охридски"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м. – специалност „Лъчелечение", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, д.м. – специалност „Образна диагностика", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.05.2018 г. (петък) от 11.00 ч. в зала „Проф. д-р Лука Пранчев" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна.  ​ ​