Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Георги Николаев Вълчев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 10.08.2020 г.
​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Образна диагностика"
Структурно звеноМедицински колеж - Варна
Първично звеноУС „Рентгенов лаборант"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 08/ 28.01.2020 г.
Кандидат:ас. д-р Георги Николаев Вълчев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-176/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м – професионално направление 7.1. Медицина, МУ-ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Георги Василев Хаджидеков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, СУ „Св. Климент Охридски" – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м – професионално направление 7.1. Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Николай Лазаров Топалов, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, МУ- СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м. –  професионално направление 7.1. Медицина, МУ-ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Дора Константинова Златарева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, МУ-СофияСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м  –професионално направление 7.1. Медицина, МУ-Варна Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Мария Тодорова Недевска, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, МУ - София 
Вътрешен членПроф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, МУ - Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11 септември 2020 г. от 11.00 ч. в зала „Проф. д-р Лука Пранчев", УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД. ​ ​