Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Гергана Бончева Ненова, д.оз.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 15.01.2021 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на общественото здраве"
Структурно звеноФакултет  „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра  „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС по кинезитерапия

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ, бр. 86/06.10.2020 г.
Кандидат:доц. Гергана Бончева Ненова, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-558/ 04.12.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Параскева Манчева Драганова, д.м.н. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – Варна
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – Варна
Външен членПроф. д-р Иван Христов Мазнев, д.м. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Национална Спортна Академия „Васил Левски", гр. София
Външен членПроф. Даниела Тодорова Любенова, д.оз. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Национална Спортна Академия „Васил Левски", гр. София
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м.– област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, гр. Варна
Вътрешен членДоц. д-р Калин Колев Михов, д.м. - област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, Медицински университет – Варна
Външен членДоц. д-р Невянка Георгиева Фесчиева, д.м. – област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, гр. Варна

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.02.2021 г. от 12:30 ч. ​ ​