Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Гергана Неделчева Куюмджиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 02.12.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Специалност: „Микробиология и вирусология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат: д-р Гергана Неделчева Куюмджиева
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологично типизиране и механизми на антибиотична резистентност в клинично-значими Klebsiella pneumoniaе, изолирани в УМБАЛ „Света Марина" - Варна"
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м.

 Доц. д-р Румяна Донкова Марковска, д.м. 


Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-373 / 18.11.2019 г.
Председател: Доц. д-р Милена Красимирова Божкова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология ", МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище  
Външен член Проф. д-р Грозданка Лазарова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Микробиология", Катедра „Микробиология, Факултет „Медицина", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен член Доц. д-р Рaйна Цветанова Гергова, д.м.  – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Микробиология", Катедра „Медицинска микробиология", МУ-София, гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Румяна Донкова Марковска, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Микробиология", Катедра „Медицинска микробиология", МУ-София, гр. София
Становище
Вътрешен членДоц. д-р Калинка Динева Божкова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Микробиология“ , гр. Варна
Становище
Автореферат   ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  16.12.2019 ч. от 10.30 ч. в зала Панорама 1 на  РЗИ- Варна ​ ​