Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Гергана Йорданова Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 23.05.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Ортопедична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Ортодонтия"
Кандидат:Д-р Гергана Йорданова Иванова
Тема на дисертационния труд:„Ротирани горни първи молари и необходимост от корекцията им" 
Научен ръководител:  Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-166/ 02.04.2018 г.
Председател Доц. д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м. – специалност „Ортопедична стоматология", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, д.м.н, - специалност „Ортопедична стоматология", МУ-СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Мирослава Милети Динкова, д.м. - специалност „Ортопедична стоматология", МУ-СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова, д.м. - специалност „Ортопедична стоматология", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м. - специалност „Детска дентална медицина", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – специалност „Дентална имплантология", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, д.м. – специалност „Ортопедична стоматология", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 07.06.2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в аудитория
„Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ към МУ-Варна.

​ ​