Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

С П И С Ъ К

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ"

1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;
2. Творческа автобиография с подпис на кандидата;
3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея (представя се оригиналната диплома за сверяване).;
4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" или документ удостоверяващ, че кандидатът е придобил ОНС „доктор", издаден от съответното висше училище или научна организация (представя се оригиналната диплома за сверяване) ;
5. Заверено за вярност копие на документ за придобита специалност в сферата на здравеопазването – ако се изисква в условията на конкурса (представя се оригиналната диплома за сверяване);
6. Попълнена справка (образец за област 1област 2област 3област 4; област 5област 7), доказваща изпълнение на минималните изисквания за заемане на АД „главен асистент" с подпис на кандидата. Към справката се прилага електронен и/или хартиен вариант на автореферата, използван за придобиване на ОНС „доктор".
7. Списък на научните трудове и цитирания, използвани за придобиване на ОНС „доктор" с подпис на кандидата;
8. Удостоверение за стаж по специалността;
9. Удостоверение за преподавателски стаж;
10. Медицинско свидетелство;
11. Свидетелство за съдимост;
12. Справка за наличие на профил в Google Scholar и ORCID (както и Research Gate и други профили в научни мрежи – ако има такива), издадена от библиотеката на МУ- Варна или на друго ВУ или НО;
13. Документ за владеене на чужд език – ниво В2, или аналогичен документ, издаден от Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт" на МУ-Варна – ако такъв се изисква в условията на конкурса;
14. Декларация за достоверност на представените документи, попълнена и подписана от кандидата;
15. Известие за защита на личните данни;
16. Други - кандидатът може да представи и други документи, свързани с научната и преподавателската му дейност, които следва да се опишат последователно към списъка по горе.

Забележки:

  1. Всички необходими за участие в конкурса документи се представят в 1 екземпляр на хартиен носител – оригинал и 6 екземпляра на електронен носител (флаш памет).
  2. При представяне на допълнителна информация по конкурса (публикации, цитирания и др.), която не е включена в справката за покриване на минималните наукометрични изисквания (по т.6), кандидата представя списък и съответните доказателства към него.Полезна информация:
Условия и ред за заемане на АД „главен асистент"

Справки и консултации се извършват на:
телефони: 052/677-055; 052/677-156
email: kariera@mu-varna.bg.