Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Медицина на бедствените ситуации"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-263/ 25.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. – специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Веселин Асенов Иванов, д.м. – специалност „ Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", Тракийски университет – Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. д-р Вили Славчев Захариев, д.м. – специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ- СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, д.м.– специалност „ Медицина на бедствените ситуации", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.– специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н. – специалност „Физиология на животните и човека", МУ-Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м. – специалност „Медицина на бедствените ситуации (Морска медицина)", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Теодора Тодорова Димитрова д.м. – специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", МУ- Варна 
Външен членДоц. д-р Злати Демирев Златев, д.м. – специалност „Медицина на бедствените ситуации", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 26.09.2018 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​