Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Христо Бойчев Попов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 24.07.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Обща и клинична патология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:  д-р Христо Бойчев Попов
Тема на дисертационния труд: „Предиктивни и прогностични морфологични фактори при уротелен карцином на пикочния мехур"
Научен ръководител:  Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-203 / 04.06.2020 г.
Председател:Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м – хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова - Златарова, д.м.  – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Радина Стефанова Иванова – Боянова - хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София, гр. София Рецензия
Външен член Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м. - хабилитиран в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив, гр. Пловдив Становище
Вътрешен Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. - хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.08.2020 г. от 15:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​