Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Илиян Николов Колев, д.х. и проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.2. Химически науки
Специалност:„Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично звеноКатедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидати:

гл. ас. Илиян Николов Колев, д.х.

проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-394/ 26.06.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. Светлана Фоткова Георгиева, д.ф. – специалност „Фармацевтична химия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Мона Динкова Станчева - Стоянова, д.х.н. – специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. Александър Борисов Златков, д.ф. – специалност „Фармацевтична химия", МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. Тамара Иванова Пайпанова, д.х. – специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества", ИМБ „Акад. Румен Цанев" при БАН, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. Мая Боянова Георгиева, д.ф. – специалност „Фармацевтична химия", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Галунска-Калчева, д.ф. – специалност „Биохимия", МУ-Варна Становище
Вътрешен членДоц. Румяна Цолева Черкезова, д.х. – специалност „Технология на композитните материали", МУ-Варна   Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Кателиева Георгиева, д.х. – специалност „Аналитична химия", МУ-Варна  
Външен членДоц. Ивайло Кънчев Иванов, д.х. – специалност „Органична химия",Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" 

Резюмета на научните трудове на гл. ас. Илиян Николов Колев, д.х.

Резюмета на научните трудове на проф. Добромир Димитров Енчев, д.х.н.


Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.09.2018 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​