Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Илиян Тодоров Тодоров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 27.03.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Инфекциозни болести"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"
Кандидат: д-р Илиян Тодоров Тодоров
Тема на дисертационния труд: „Промени в серумния амилоид А протеин при някои инфекциозни заболявания с вирусна етиология"
Научни ръководители:  Проф. д-р Маргарита Димовa Господинова-Близнакова, д.м. и доц. д-р Яна Димитрова Бочева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-97/ 17.02.2020 г.
Председател: Проф. д-р Маргарита Димова Господинова-Близнакова д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Инфекциозни болести", Ръководител Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Инфекциозни болести", Ръководител  Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина" при МУ- ПловдивРецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Инфекциозни болести", Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Инфекциозни болести", Ръководител  Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина" при МУ- ПлевенСтановище
Външен член Доц. д-р Георги Попов, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитиран по специалност „Инфекциозни болести",  Началник на Катедра „Инфекциозни болести", ВМА-СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 14.04.2020 г. от 11.00 ч. във виртуалната класна стая на електронната платформа на Blackboard, МУ- Варна ​ ​