Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Ирена Христова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална медицина
Специалност:„Терапевтична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Пародонотология и дентална имплантология"
Кандидат:д-р Ирена Христова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Клинико-морфологични особености на пародонта в естетичния участък на горната челюст" 
Научни ръководители: проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. и проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-249/ 18.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. - МУ– Варна, специалност   „Терапевтична стоматология"Становище
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев д.м. – МУ– Пловдив, специалност  „Ортопедична стоматология"Рецензия
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – МУ–София, специалност „Терапевтична стоматология"Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. - МУ– Варна, специалност „Хирургична стоматология"Становище
Външен членДоц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. – МУ– Пловдив, специалност „Детска стоматология"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Миглена Илиева Балчева - Енева, д.м. - МУ–Варна, специалност "Терапевтична стоматология" 
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 31.07.2018 г. (вторник) от 12.30 ч. Аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на Факултета по Дентална медицина. ​ ​