Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Иринка Атанасова Христова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:ас. Иринка Атанасова Христова
Тема на дисертационния труд:Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно съдови процедури" 
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-268/ 25.05.2018 г.
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. - специалност „Управление на здравните грижи", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Коста Славов Костов, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п.  - специалност „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Рецензия
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.оз.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц.  Деспина Проданова Георгиева, д.п. - специалност „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Станислава Павлова Пенева, д.м. – специалност "Управление на здравните грижи", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Коста Славов Костов, д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет – Стара Загора 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 31.07.2018 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала А на Медицински колеж – Варна при МУ-Варна ​ ​