Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 17.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.   
Кандидат:доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-282/ 30.05.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.– специалност „Акушерство и гинекология", МУ- ВарнаРецензия
Външен членПроф. Асен Иванов Николов, д.м.н. – специалност специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.н. - специалност специалност „Акушерство и гинекология", ", САГБАЛ „Майчин дом", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. - специалност „Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Тома Петров Пожарлиев, д.м.н. - специалност „Обща оперативна хирургия", Медицински център „Доверие", гр. София Становище
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Обща и оперативна хирургия", МУ -ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. –специалност „Акушерство и гинекология", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-София 
Резюмета на научните трудове  ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 17.09.2018 г. от 09:30 ч. в Докторантско училище на Медицински университет - Варна. ​ ​