Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 17.04.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „ Нервни болести "
Структурно звено Филиал Сливен
Първично структурно звено Катедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.   
Кандидат: доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ

 

№ Р-109-61/ 25.01.2018 г.


ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-ВарнаРецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-СофияРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МБАЛНП „Св. Наум", гр. София Рецензия
Външен членДоц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, д.м. – специалност „Нервни болести", МБАЛНП „Св. Наум", гр. СофияСтановищв
Вътрешен член Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова–Жекова, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – специалност „Неврохирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. – специалност „Професионални болести", МУ-Варна 
Външен член Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-Пловдив 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.05.2018 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​