Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

маг. фарм. Иво Куманов Куманов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 19.06.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат: маг. фарм. Иво Куманов Куманов
Тема на дисертационния труд: „Роля на магистър-фармацевта при консултиране на болни със ставни заболявания"
Научни ръководители:  Проф. Искра Славчева Мирчева, д.м. и проф. Илко Николаев Гетов, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: №  Р-109-149/ 04.05.2020 г.
Председател: Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева - Попова, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, Факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. Асена Христова  Стоименова, д.ф. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-София, Катедра „Здравна политика и мениджмънт", Факултет „Обществено здраве" Рецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински Факултет на Тракийски университет"-Стара Загора Становище
Вътрешен член Доц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Ръководител Катедра „Организация и икономика на фармацията", Факултет по „Фармация", МУ-Варна Становище
Външен член Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-София, Фармацевтичен факултет, Катедра „Организация и икономика на фармацията" Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.07.2020 г. от 13:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна