Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика, професионално  направление
Професионално направление:4.3. Биологични науки
Специалност:„Вирусология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Микробиология и вирусология"
Кандидат:д-р Живка Стойкова Демирева-Калчева
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи" 
Научен ръководител: Доц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-342/ 29.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Лилия Иванова Иванова, д.м. – специалност „Вирусология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Радка Младенова Аргирова, д.м.н. - специалност „Вирусология" – Токуда болница, гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Любомира Крумова Николаева–Гломб, д.м. – специалност „Вирусология", НЦЗПБ - гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – специалност „Микробиология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. Петя Динкова Генова-Калу, д.б. – специалност „Вирусология ", НЦЗПБ - гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. – Катедра „Инфекциозни болести и тропическа медицина", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Мария Василева Атанасова, д.м. - Катедра „Микробиология и имунология", МУ-Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 31.07.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. . в зала „Хелиге" на  УМБАЛ „Света Марина " - Варна ​ ​