Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Калин Петров Калчев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 20.08.2020 г.​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и цитопатология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:  д-р Калин Петров Калчев
Тема на дисертационния труд: „Експресия на маркер за некроптоза RIP3 в случаи на простатен карцином"
Научен ръководител:  Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-204 / 05.06.2020 г.
Председател: Проф. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. - хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна, гр. Варна Рецензия
Външен член Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова - Златарова, д.м.  – хабилитирана в професионално направление 7.1. Медицина, гр. Варна Рецензия
Външен член  Доц. д-р Илия Петров Биволарски, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Патоанатомия" Становище
Външен член Проф. д-р Минко Господинов Минков, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Анатомия, хистология и цитология" Становище
Вътрешен Проф. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – професионално направление 7.1. Медицина, хабилитиран по специалност „Патологоанатомия и цитопатология" Становище
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.09.2020 г. от 15:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​