Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Калина Венелинова Дренска, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Нервни болести""
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Нервни болести и невронауки""

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Калина Венелинова Дренска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-366/ 20.06.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Kапрелян, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членЧл. кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н. – специалност „Нервни болести",
МУ-София
Рецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – специалност „Нервни болести", Първа МБАЛ-София ЕАДРецензия
Външен членДоц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. – специалност „Нервни болести", МУ-ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-Варна   Становище
Вътрешен членПроф. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н. – специалност „Нервни болести", МУ-Варна   Становище
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – специалност „Кардиология", МУ-Варна  Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Борислав Димитров Иванов, д.м. – специалност „Нервни болести", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Теодора Кънчева Чамова, д.м. – специалност „Нервни болести", МУ-София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 05.09.2018 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала, етаж II-ри на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​