Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Катя Генова Егурузе, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 03.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. Катя Генова Егурузе, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-309/ 01.06.2018 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Кънчо Трифонов Чамов, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м.н. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияРецензия
Външен членПроф. д-р д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м.– специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията",  гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Варна Становище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Катедра „Здравни грижи", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията",  Филиал Шумен към МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Тракийски университет Стара Загора 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.09.2018 г. от 09.30 ч. в зала 207 на Медицински колеж - Варна. ​ ​