Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. д-р Николай Димитров Колев, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 13.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/ 06.08.2019 г.
Кандидат:гл. ас. д-р Николай Димитров Колев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-317/ 07.10.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Красимира Панайотова Кисьова, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Мария Любенова Малинова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ - ПловдивСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Медицински колеж към МУ - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Славчо Томов Томов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ - Плевен 
Вътрешен членПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ-Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13 декември 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​ ​