Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Кръстена Тодорова Николова, д.ф.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки
Професионално направление:4.1 Физически науки
Специалност:„Физика"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „Физика и биофизика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. Кръстена Тодорова Николова, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-381/ 26.06.2018 г.
ПредседателДоц. Стефан Мирчев Кръстев, д.б.ф. – специалност „Биофизика", Факултет „Фармация", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. Елена Вадимовна Стойкова, д.ф.н.  – специалност „Физика", Българска академия на науките - гр. СофияРецензия
Външен членПроф. Венцеслав Христов Съйнов, д.ф.н. – специалност „Физика", ", Българска академия на науките - гр. София Рецензия
Външен членПроф. Емилия Миткова Михайлова, д.ф. – специалност „ Физика ", Аграрен университет – Пловдив, Факултет „Лозароградинарски", катедра „Мелиорации, земеустройство и агрофизика" Рецензия
Външен членПроф. Анна Гаро Аладжаджиян, д.с.н. – специалност „Физика", гр. ПловдивСтановище
Външен членДоц. Екатерина Симеонова Писанова, д.ф. – специалност „Физика", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. Диана Георгиева Иванова, д.б.н. – специалност „Биохимия", Факултет „Фармация", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Бистра Цанева Калчева, д.х. – специалност „Биохимия", Факултет „Фармация", МУ-Варна 
Външен членДоц. Димана Илиева Назърова, д.ф. - специалност „Физика на вълновите процеси", Институт по оптически материали и технологии, БАН, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Научното жури да проведе заключителното си заседание на 26.09.2018 г. от 11:30 ч. в Заседателна зала, сграда Ректорат на Медицински университет - Варна. ​ ​