Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Гл. ас. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Акушерство и гинекология"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично звено Катедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.  
Кандидат: Гл. ас. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-195/ 02.05.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Иван Тодоров Козовски, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", Mедицински център по асистирана репродукция, гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Веселина Нинова Маркова, д.м. - специалност „Акушерство и гинекология", Mедицински център по асистирана репродукция, гр. ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Радка Янкова Янева, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", гр. ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, д.м. – специалност „Урология", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Матей Добрев Андонов, д.м. – специалност „Андрология", гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.07.2018 г. от 11.00 ч. в Учебна зала 2 на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" - гр. Варна. ​ ​