Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Маргарита Михайлова Кътева – Връбчева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 31.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Ортопедия и травматология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Ортопедия и травматология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат:Доц. д-р Маргарита Михайлова Кътева – Връбчева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-195/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.– професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛ „Софиямед", гр. София

Рецензия БГ

Рецензия EN

Вътрешен членДоц. д-р Калин Колев Михов, д.м – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – Варна

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф д-р Пламен Славов Кинов, д.м.н. - професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ", гр. София;Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Диян Енчев Малушев, д.м.- професионално направление 7.1. Медицина, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", гр. София;Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. д-р Николай Иванов Димитров, д.м - професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – СофияСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Венелин Александров Алексиев, д.м.. -  професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет – София 
Вътрешен членПроф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. – професионално направление 7.1. Медицина, Медицински университет - Варна 
Резюмета на научните трудове БГ, EN ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30 септември 2020 г. от 15.00 ч. ​ ​