Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Лиана Тодорова Герчева- Кючукова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване:10.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Хематология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.
Кандидат:доц. д-р Лиана Тодорова Герчева- Кючукова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-197/ 02.05.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. - специалност „Педиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф д-р Стефчо Емилов Горанов, д.м.н. – специалност „Хематология и преливане на кръв", УМБАЛ „Св. Георги", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Юлиян Иванов Райнов, д.м. – специалност „Хематология и преливане на кръв", ВМА, гр.СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Георги Николаевич Балаценко, д.м. – специалност „Хематология и преливане на кръв", НСБАЛХЗ, гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Маргарита Любенова Генова, д.м. - специалност „Хематология и преливане на кръв", НСБАЛХЗ ЕАД, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Николай Цветанов Цветков – специалност „Хематология и преливане на кръв", УМБАЛ „Д-р Георги Странски" ЕАД , гр. ПлевенСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Трифон Георгиев Червенков, д.м. – специалност „Клинична имунология", МУ- Варна 
Външен членДоц. д-р Мимоза Цветанова Станева, д.м. – специалност „Клинична хематология", НСБАЛХЗ ЕАД, гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2018 г. от 11.00 ч. в Заседателна зала на МУ – Варна. ​ ​