Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Лили Славчева Трифонова, д.м.

                                                                             ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​

                                                                                                                                          Дата на публикуване: 24.07.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО)
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Хигиена и епидемиология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/28.01.2020 г.
Кандидат:ас. д-р Лили Славчева Трифонова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-178/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, д.м.– ПН 7.1. Медицина, МУ – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Веселка Лалева Дулева, д.м.– ПН 7.1. Медицина, Национален център по обществено здраве и анализиРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.-. – ПН 7.1. Медицина, МУ – ВарнаРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членДоц. д-р Никола Георгиев Шопов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛ-Варна към ВМА, ОВМЕРВСтановище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. – ПН 7.1. Медицина, гр. ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Диана Тодорова Ганчева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ- ВарнаСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. д-р Росица Кирилова Еникова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Медицински Университет – Плевен 
Вътрешен членПроф. д-р Жанета Георгиева Тянева, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ- Варна 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.08.2020 г. от 11:30  ч.

в  зала „Панорама" 1 - сградата на РЗИ- Варна, ул. „Брегалница" № 3.

​ ​