Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Лилия Иванова Стоянова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 25.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Вътрешни болести"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести"
Кандидат: д-р Лилия Иванова Стоянова
Тема на дисертационния труд: „Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда и тяхната предиктивна стойност при болни с Таласемия майор"
Научен ръководител:  Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.н. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-388 / 19.11.2019 г.
Председател: Доц. д-р Светла Василева Стайкова, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Нефрология", Началник „Клиника по нефрология и хемодиализа" – УМБАЛ „Св. Марина", гр. ВарнаСтановище  
Външен член Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина,  хабилитирана по специалност „Нефрология", Началник „Клиника по нефрология" – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ, гр. СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Нефрология" Ръководител Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", МУ-Варна, гр. ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Емил Паскалев Димитрова, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитиран по специалност „Нефрология", Началник „Клиника по нефрология и бъбречна трансплантация"-Александровска болница, гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Ненчо Желев Ненчев, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитиран по специалност „Нефрология", Началник „Отделение по хемодиализа" – УМБАЛ „Св. Иван Рилски", гр. СофияСтановище
Автореферат   ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  09.12.2019 г. от 12:00 ч.

в Аудитория „ Владимир Иванов", УМБАЛ „Света Марина" към МУ – Варна.

​ ​