Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Милена Иванова Белчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 17.01.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Педиатрия"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Педиатрия"
Кандидат: д-р Милена Иванова Белчева
Тема на дисертационния труд: „Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст"
Научни ръководители:  Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. и доц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-391/ 20.11.2019 г.
Председател: Проф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, Началник Първа детска клиника – УМБАЛ „Св. Марина", ЕАД – ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Мария Иванова Спасова, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина Началник звено по детска онкохематология към Университетска болница „Св. Георги" – гр. ПловдивРецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, към УС „Ендокринология и болести на обмяната", МУ-ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Боряна Емануилова Аврамова, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, Началник хематологично отделение към Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ", гр. СофияСтановище
Външен член Проф. д-р Добрин Николов Константинов, д.м. – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, Началник Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ", гр. СофияСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 31.01.2020 г. от 12.00 ч. в Аудитория  „Проф. д-р Владимир Иванов", МУ – Варна ​ ​