Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Мартин Огнянов Мирчев

 

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 20.11.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.4. Обществено здраве
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Управление на общественото здраве"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат: ас. Мартин Огнянов Мирчев
Тема на дисертационния труд: Собствеността върху пациентската информация в контекста на "големите данни"
Научен ръководител:  Проф. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: № Р-109-342 / 09.10.2019 г.
Председател: Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Декан на Факултет по „Обществено здравеопазване", МУ – Варна.Становище БГ Становище EN
Външен член Проф. д-р Силвия Александрова Янкуловска, д.м.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – Плевен, Декан на Факултет по „Обществено здравеопазване", Ръководител Катедра, „Общественоздравни науки", сектор „Медицинска етика".

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен член Проф. д-р Елена Младенова  Шипковенска, д.м. – Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-София, гр. София.Рецензия БГ
 Рецензия EN
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Ръководител Катедра по „Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Становище БГ

Становище EN

Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева – Попова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ – Варна, Факултет по „Обществено здравеопазване", Катедра по „Социална медицина и организация на здравеопазването".

Становище БГ

Становище EN

Автореферат  БГ

Автореферат EN

​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  05.12.2019 г. от 16:00 ч.

в зала „Докторантско училище", сграда Ректорат на МУ – Варна.

​ ​