Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Миглена Николаева Тодорова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 21.08.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност: „Биохимия"
Факултет: „Фармация"
Първично структурно звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"
Кандидат: ас. Миглена Николаева Тодорова
Тема на дисертационния труд: „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства"
Научен ръководител:  Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-216/ 10.07.2019 г.
Председател: Доц. Йоана Димитрова Киселова - Кънева, д.б. – хабилитирана по специалност „Биохимия", Ръководител Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Факултет „Фармация", МУ – Варна.Становище
Външен членПроф. Регина Комса – Пенкова, д.б.н. – хабилитирана по специалност „Биохимия", Ръководител сектор „Биохимия", Катедра "Химия и биохимия", Медицински университет – Плевен.Рецензия
Външен членДоц. д-р Анелия Веселинова Биволарска, д.б. – хабилитирана по специалност „Биохимия" Катедра „Биохимия", Медицински университет – Пловдив.Рецензия
Външен член Доц. Татяна Янкова Манолова, д.б. – хабилитирана по специалност „Биохимия", преподавател в Медицински университет – Варна, Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика".Становище
Вътрешен член Проф. Бистра Цанева Калчева, д.фарм. – хабилитирана по специалност „Биохимия", Катедра „Биохимия, молекулна медицина инутригеномика", Факултет „Фармация", Медицински университет – Варна.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  04.09.2019 г. от 09:30 ч. в зала №816 на МУ –  Варна.