Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Марина Йорданова Йорданова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 27.01.2022 г. ​ ​
Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление: 3.7 Администрация и управление
Докторска програма по специалността: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат: Марина Йорданова Йорданова
Тема на дисертационния труд: „Възможности за повишаване на информираността на пациенти с редки заболявания в България"
Научни ръководители: 

 Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.у. – хабилитирана в професионално направление 3.7 Администрация и управление, Медицински университет – Варна

 Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна


Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-586/ 20.12.2021 г.
Председател: Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.у. – хабилитирана в професионално направление 3.7 Администрация и управление, Медицински университет – Варна Становище
Външен член  Проф. Павел Георгиев Павлов, д.у. – хабилитиран в професионално направление 3.7 Администрация и управление, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна Рецензия
Външен член  Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 3.7 Администрация и управление, Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас Становище
Външен член  Доц. Добрин Жеков Добрев, д.у. – хабилитиран в професионално направление 3.7 Администрация и управление, Икономически университет – Варна Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.02.2022 г. от 14:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Webex към Медицински университет – Варна. ​ ​