Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Максим Георгиев Загоров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 19.09.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7.1. Медицина
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат: д-р  Максим  Георгиев Загоров
Тема на дисертационния труд:„Тотално ендопротезиране на ТБС с двойно подвижна ацетабуларна компонета".
Научен ръководител:  Проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-222/ 11.07.2019 г.
Председател: Проф. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н. – хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология", МУ-Варна.Становище
Външен член Проф. д-р Деян Енчев Малушев, д.м. –  хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Началник IV Травматологична клиника, Институт УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. София.Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Калин Колев Михов, д.м. – хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Началник Клиника по Ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна.Рецензия
Външен член Проф. д-р Асен Георгиев Балтов, д.м. – хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" ЕАД, гр. СофияСтановище
Външен член Доц. д-р Венци Бончев Росманов, д.м. – хабилитиран по специалност „Ортопедия и травматология", Началник Клиника по Ортопедия и травматология към МБАЛ „Св. Пантелеймон" – гр. Плевен.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  03.10.2019 г. от 10:00 ч. във Втора аудитория на МУ – Варна.