Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Маргарита Димова Господинова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.07.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Инфекциозни болести"
Структурно звено факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 24/ 16.03.2018г.   
Кандидат: доц. д-р Маргарита Димова Господинова, д.м..
Заповед на Ректора за състав на НЖ

№ Р-109-198/ 02.05.2018 г.


ПредседателПроф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. – специалност „ Педиатрия", МУ-ВарнаРецензия
Външен член

Проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, д.м.н. – специалност „Инфекциозни болести", МУ-Пловдив

Рецензия
Външен членПроф. д-р Майда Михайлова Тихолова, д.м.н. – специалност „Инфекциозни болести", МУ-СофияРецензия
Външен член

Проф. д-р Лилия Маркова Пекова-Върбанова, д.м. – специалност „Инфекциозни болести", Тракийски университет – Стара Загора

Становищe
Вътрешен член Доц. д-р Диана Миленова Радкова, д.м. – специалност „Инфекциозни болести", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Марина Апостолова Ненова, д.м. - специалност „Инфекциозни болести", гр. ВарнaСтановище
Външен членДоц. д-р Андрей Иванов Петров – специалност „Инфекциозни болести", МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член

Доц. д-р Теменуга Жекова Стоева, д.м. – специалност „Микробиология", МУ- Варна

 
Външен член Доц. д-р Петър Иванов Манолов, д.м. – специалност „Инфекциозни болести", гр. Варна  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.08.2018 г. от 10:30 ч. в в Докторантско училище на Медицински университет – „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ​ ​