Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща и клинична патология"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „Предклинични и клинични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 24/ 16.03.2018 г.
Кандидат:доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-190/ 26.04.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Иван Георгиев Михайлов, д.м.н. – специалност „Обща и клинична патология", гр. София Рецензия
Външен членПроф. д-р Богомила Гатева Маневска, д.м.н. – специалност „Обща и клинична патология", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", гр. ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. – специалност „Съдебна медицина и деонтология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Илина Димитрова Мичева, д.м. – специалност „Хематология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Христо Николов Чучков, д.м.н. – специалност „Анатомия, хистология и цитология", Университетска болница „Лозенец", гр. София 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 10.09.2018 г. (понеделник) от 13:00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет – „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна. ​ ​