Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мария Николаева Пантелеева-Попова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Медицина на бедствените ситуации"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Медицина на бедствените ситуации и морска медицина"
Кандидат:Мария Николаева Пантелеева-Попова
Тема на дисертационния труд:„Възможни екологични рискове във Варненски регион и ролята на фармацевтите при промишлени аварии и химичен тероризъм" 
Научен ръководител: Доц. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-362/ 18.06.2018 г.
ПредседателДоц. д-р Христианна Ангелова Романова, д.м. – специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Ростислав Стефанов Костадинов, д.м.. -  специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ-Пловдив Рецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. - специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ – Варна Рецензия
Външен членПроф. д-р Веселин Асенов Иванов, д.м. – специалност „Биохимия", Тракийски университет, гр. Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Вили Славчев Захариев, д.м.– специалност „Медицина на бедствените ситуации", МУ- СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Димитър Георгиев Ставрев – специалност „Медицина на бедствените ситуации - морска медицина", МУ – Варна  
Външен членДоц. д-р Злати Демирев Златев, д.м. - специалност „Медицина на бедствените ситуации", гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 17.09.2018 г. (понеделник) от 13.00 ч. в зала 402 на РЗИ-Варна. ​ ​