Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мария Величкова Юнакова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Акушерство и гинекология"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Акушерство и гинекология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:д-р Мария Величкова Юнакова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-283/ 30.05.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м. - специалност  „Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев", гр. СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология",
МУ-София
Становище
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Елиан Петров Рачев, д.м.н. - специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом", гр. СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", МУ-Варна  
Външен членДоц. д-р Таня Николова Тимева, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев", гр. София 
Резюмета на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.09.2018 г. от 09.00 ч. в Докторантско училище на Медицински университет - Варна. ​ ​