Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

гл. ас. Мариана Николова Димитрова, доктор

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Специалност:„Управление на здравните грижи"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично звеноКатедра „Здравни грижи"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:гл. ас. Мариана Николова Димитрова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-312/ 01.06.2018 г.Изготвя
ПредседателПроф. Соня Колева Тончева, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Филиал Шумен към МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", , Тракийски университет, гр. Стара ЗагораРецензия
Външен членПроф. Иванка Костова Стамболова,д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова,д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-Плевен Становище
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията",  гр. ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева - Попова,д.м. - специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията",  МУ-Варна 
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова,д.м. – специалност „Здравни грижи", Катедра „Здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев"- гр. Русе 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.09.2018 г. от 14.00 ч. в зала 207 на Медицински колеж - Варна. ​ ​