Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Мариана Живкова Йорданова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 02.10.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7.4. Обществено здраве
Професионално направление: 7. Здравеопазване и спорт
Докторска програма по специалността: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Мариана Живкова Йорданова
Тема на дисертационния труд:„Формиране на професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване".
Научни ръководители: 

 Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.

 Доц. Маринела Иванова Грудева, д.п.


Заповед на Ректора за състав на НЖ:Р-109-297/ 27.09.2019 г.
Председател:Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Декан на Факултет „Обществено здравеопазване", МУ – Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. Иванка Костова Стамболова, д.м. –  хабилитирана по специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията",  МУ-София,  Катедра „Здравни грижи",  гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Коста Славов Костов, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор на Филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора, гр. ХасковоСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Елица Петкова Енчева – Мицова, д.м. – хабилитирана по специалност „Лъчелечение" , Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 16.10.2019 г. от 11.30 ч. в Зала А в Медицински колеж на Медицински университет – Варна. ​ ​