Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1 Медицина
Специалност:Фармакология"
Структурно звеноФакултет „Фармация"
Първично структурно звеноКатедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/27.04.2018 г.  
Кандидат:доц. д-р Мариета Петрова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-386/ 27.06.2018 г.
ПредседателДоц. Калоян Добринов Георгиев, д.х. – специалност „Фармакокинетика и биофармация", МУ-ВарнаСтановище
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. – специалност „Фармакология", МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иван Тодоров Ламбев, д.м. – специалност „Фармакология", гр. СофияРецензия
Вътрешен членПоф. д-р Красимир Борисов Гигов, д.м. – специалност „ Медицина на бедствените ситуации", МУ- ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Витан Даков  Влахов, д.м.н.  – специалност „Фармакология", гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Славина Кирилова Сурчева, д.м. – специалност „Фармакология ", МУ-СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Никола Георгиев Александров, д.м.н. – специалност „Токсикология", гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Петко Пенков Маринов, дм. – специалност „Токсикология", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Евгения Иванова Бързашка– Христова, д.м. - специалност „Токсикология", УМБАЛ „Д-р Г. Странски" ЕАД – Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.10.2018 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала, сграда Ректорат на МУ-Варна. ​ ​