Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мариета Тодорова Искилиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 21.08.2020 г. ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма по специалността: „Акушерство и гинекология"
Факултет: „Медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат: д-р Мариета Тодорова Искилиева
Тема на дисертационния труд: Усложнения на бременността след асистирани репродуктивни техники"
Научен ръководител:  Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: №  Р-109-133/ 26.03.2020 г.
Председател: Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитиран по специалност „Акушерство и гинекология", Ръководител Катедра „Акушерство и гинекология" МУ-Варна, гр. Варна Становище
Външен член Проф. д-р Таня Николова Тимева, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Акушерство и гинекология", Медицински комплекс „Д-р Щерев" – София, гр. София Рецензия
Вътрешен член  Доц. д-р Мария Величкова Юнакова, д.м. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Акушерство и гинекология", Катедра „Акушерство и гинекология", МУ – Варна, гр. Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Атанас Димитров Щерев, д.м.н. – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитиран по специалност „Акушерство и гинекология",  Медицински комплекс „Д-р Щерев" – София, гр. София Становище
Външен член Доц. д-р Живка Цочева Карагьозова, д.м – професионално направление 7.1 Медицина, хабилитирана по специалност „Акушерство и гинекология", САГБАЛ „Майчин дом" – София, гр. София Становище
Автореферат​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 04.09.2020 г. от 10:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към МУ- Варна ​ ​