Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Марин Бойков Пенков, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД „ДОЦЕНТ" ​ ​
Дата на публикуване: 19.08.2020 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Образна диагностика"
Структурно звеноФакултет „Медицина"
Първично звеноКатедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 8/ 28.01.2020 г.
Кандидат: ас. д-р Марин Бойков Пенков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-180/ 03.06.2020 г.
ПредседателПроф. д-р Боян Добрев Балев, д.м.. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. д-р Галина Иванова Кирова-Недялкова, д.м.– ПН 7.1. Медицина, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда", гр. София Рецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна Становище БГ
Становище EN
Външен член

Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. – ПН 7.1. Медицина, МБАЛНП „Св. Наум", гр. София

Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. д-р Чавдар Христов Бъчваров, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Данаил Борисов Петров, д.м. – ПН 7.1. Медицина, СБАЛББ „Света София", гр. София Становище БГ
Становище EN
Външен членПроф. д-р Никола Николов Владов, д.м. – ПН 7.1. Медицина, ВМА – София Становище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членПроф. д-р Кичка Георгиев Велкова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, Медицински университет – Пловдив 
Вътрешен членПроф. д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м. – ПН 7.1. Медицина, МУ – Варна 

Резюмета на научните трудове (БГ, EN)

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18 септември 2020 г. от 11.00 ч. в зала „Проф. д-р Лука Пранчев", в УМБАЛ „Св. Марина".