Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Мария Николова Добрева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 06.02.2020 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:
7.4. Обществено здраве 
Докторска програма по специалността:„Управление на здравните грижи"
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Мария Николова Добрева
Тема на дисертационния труд:„Управление на болката при пациенти с онкологични заболявания – роля на медицинската сестра"
Научен ръководител: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-427/ 18.12.2019 г.
Председател: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Директор на Филиал Шумен към МУ–Варна.Становище
Вътрешен член Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – хабилитиран по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване" , МУ–ВарнаРецензия
Външен член  Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска, д.м.н. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Ръководител Катедра „Обществени науки", Декан на Факултет „Обществено здраве", Медицински университет – Плевен.Рецензия
Външен членПроф. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. – хабилитирана по специалност „Здравни грижи", Ръководител Катедра „Обществено здраве и здравни грижи" - Русенски университет „Ангел Кънчев".Становище
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – хабилитирана по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", Факултет „Обществено здраве", Медицински университет– Плевен.Становище
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на 21.02.2020 г. от 14.00  ч. в зала 112 на Медицински колеж - Варна. ​ ​