Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

доц. Мария Атанасова Вълканова, д.п.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване:10.08.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.6. Право
Специалност:„Гражданско право (Медицинско право)"
Структурно звеноФакултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 36/ 27.04.2018 г.
Кандидат:доц. Мария Атанасова Вълканова, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-285/ 30.05.2018 г.
ПредседателПроф. Тодорка Игнатова  Костадинова, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. Никола Костов Йосифов, д.п. - специалност „Трудово право и обществено осигуряване", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. Маргарита Стефанова Бъчварова-Йорданова, д.п. – специалност „Гражданско и семейно право", ИУ, гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. Симеон Владимиров Тасев, д.ю.н. – специалност „Гражданско и семейно право", Център по юридически науки,  Бургаски Свободен университетРецензия
Външен членПроф. Живко Иванов Драганов, д.п. – специалност „Изобретателско, авторско и патентно право", УНСС, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. Божанка Георгиева Неделчева, д.п. – специалност „Гражданско и семейно право", ЮЗУ „Неофит Рилски", гр. БлагоевградСтановище
Външен членДоц. Таня Николова Йосифова, д.п. – специалност „Гражданско и семейно право", УНСС, гр. СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. Стефка Михайлова Коева, д.ик.н. – специалност „Политическа икономия", МУ-Варна 
Външен членпроф. Георги Стефанов Иванов, д.ю.н. – специалност „Гражданско и семейно право“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.09.2018 г. от 11:00 ч. в зала 2120, нов корпус, УНСС – гр. София. ​ ​