Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Мартина Найденова Маркова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 03.07.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Специалност: „Терапевтична стоматология"
Факултет: Факултет „Дентална медицина"
Първично структурно звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"
Кандидат: д-р Мартина Найденова Маркова
Тема на дисертационния труд:  „Проблеми свързани с приложението на денталната амалгама"
Научен ръководител:  Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-157 / 15.04.2019 г.
Председател: Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н – Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", ФДМ, МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, д.м.н. ­­– Катедра "Образна и орална диагностика", ФДМ, МУ – София, гр. СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Жанет Кирилова, д.м. – Катедра „Консервативно зъболечение и ендодондия", ФДМ, МУ – София, гр. СофияРецензия
Вътрешен член Доц.  д-р Мая Димитрова Дойчинова, д.м. – Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", ФДМ, МУ-Варна, гр. ВарнаСтановище
Външен член Доц. д-р Илиана Иванова - Стоева, д.м. – Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия", МУ – Пловдив, гр. ПловдивСтановище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  17.07.2019 г. от 13:00 ч. в Аудитория "Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ –  Варна.

 ​