Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.


                                                                            ЗАЕМАНЕ НА АД „ПРОФЕСОР" ​ ​
Дата на публикуване: 16.12.2019 г.
Област на висше образование:1. Педагогически науки
Професионално направление:1.3. Педагогика на обучението по ….
Специалност:„Педагогика на преподаването на специализиран немски език за медицински цели (и електронно обучение)"
Структурно звеноДепартамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Първично звеноКатедра „Западни и класически езици"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 62/06.08.2019 г.
Кандидат:доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-325/07.10.2019 г.Изготвя
ПредседателДоц. Илина Цветанова Дойкова, д.ф. – ОВО 2. Хуманитарни науки, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, Катедра „Западни и класически езици"Рецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Мария Живкова Грозева - Минкова, д.ф.н. – ОВО 2. Хуманитарни науки, НБУ - СофияРецензия БГ
Рецензия EN
Външен членПроф. Наталия Иванова Витанова – Маринова, д.п. –  ОВО 1. Педагогически науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", гр. ШуменРецензия БГ
Рецензия EN
Вътрешен членПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и. – ОВО 3. Социални, стопански и правни науки, Катедра „Икономика и управлението на здравеопазването", Факултет „Обществено здравеопазване"Становище БГ
Становище EN
Външен член

Проф. Румяна Балинова Тодорова, д.ф. – ОВО 2. Хуманитарни науки, Шуменски университет

„Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

Становище БГ
Становище EN
Вътрешен членДоц. Маринела Иванова Грудева, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, Катедра „Здравни грижи", Факултет „Обществено здравеопазване"Становище БГ
Становище EN
Външен членДоц. Ирина Николова Иванова, д.п. – ОВО 1. Педагогически науки, ШУ „Епископ Константин Преславски", гр. ШуменСтановище БГ
Становище EN
Резервни членове:
Външен членДоц. Мария Илиева Ендрева - Черганова, д.ф – ОВО 2. Хуманитарни науки, СУ „Св. Климент Охридски", гр. София; 
Вътрешен членДоц. Диана Станчева Димитрова, д.пс. – ОВО 3. Социални, стопански и правни науки, Катедра „Здравни грижи", Филиал Велико Търново 
Резюмета на научните трудове (БГ, EN) ​ ​
Научното жури насрочи дата за провеждане на заключителното си заседание
16.01.2020 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна ​ ​