Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. д-р Миглена Асенова Коларова-Димитрова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
    Дата на публикуване: 26.06.2019 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
Професионално направление:7.1. Медицина, специалност
Специалност: „Епидемиология".
Факултет: „Обществено здравеопазване",
Първично структурно звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат: ас. д-р Миглена Асенова Коларова-Димитрова
Тема на дисертационния труд: „Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол  на ХИВ/СПИН във Варненска област".
Научни ръководители:  Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ: Р-109-180 / 28.05.2019
Председател: Доц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м – специалност „Епидемиология", МУ-Варна, Катедра „Хигиена и епидемиология", гр. ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ- София, гр.СофияРецензия
Вътрешен член Проф. д-р  Румен Петров Константинов, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ-Варна, Катедра „Хигиена и епидемиология", гр. ВарнаРецензия
Външен член Доц. д-р Ани Кеворк Кеворкян, д.м. – специалност „Епидемиология",  МУ- Пловдив, гр. ПловдивСтановище
Външен член Доц. д-р  Николина Колева Вълканова, д.м. – специалност „Епидемиология", МУ – Варна, гр. Варна.Становище
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  09.07.2019 г. от 12:00 ч. в Панорама 2 на РЗИ –  Варна.

 ​