Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Милена Милкова Тодорова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 18.09.2020 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма по специалността: „Управление на здравни грижи"
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звено: Катедра „Здравни грижи"
Кандидат: Милена Милкова Тодорова
Тема на дисертационния труд:„Роля на медицинската сестра в процеса на кръводаряване"
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н.
Заповед на Ректора за състав на Научно жури: № Р-109-271/ 27.07.2020 г.
Председател: Проф. Соня Колева Тончева, д.оз.н. – хабилитиран в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – ВарнаСтановище БГ
Вътрешен член Доц. д-р Стоянка Цвяткова Желева – Попова, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – ВарнаРецензия БГ
Външен член Проф. д-р Татяна Симеонова Иванова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Аджибадем Сити Клиник, Многопрофилна болница за активно лечение „Токуда" ЕАДРецензия БГ
Външен член Проф. д-р Силвия Стоянова Александрова – Янкуловска, д.м.н. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Медицински университет – ПлевенСтановище БГ
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.4 Обществено здраве, гр. ВарнаСтановище БГ
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.10.2020 г. от 15:00 ч. във виртуалната зала на електронната платформа на Blackboard към Медицински университет – Варна. ​ ​